Empty benches photo by James Pond (@shotbyjamespond) on Unsplash