Empty benches photo by James Pond (@shotbyjames) on Unsplash