Urbanization photo by Dmitriy Ilkevich (@ilkvch) on Unsplash