Gray woodpecker female photo by Alex Vostertsov (@alexvov) on Unsplash