Neko harbor photo by Yuriy Rzhemovskiy (@yuriyr) on Unsplash