Dry grass photo by Alexandr Astashov (@alex16) on Unsplash