Foggy Dock photo by Ray Hennessy (@rayhennessy) on Unsplash