Somerset photo by Margo Brodowicz (@margobr) on Unsplash