Eye of God photo by Alejandra Gallego Morales (@alejagalleta) on Unsplash