Pretty Strawberry Smoothie Bowl photo by Brenda Godinez (@cravethebenefits) on Unsplash