Splashing waves photo by Alec Bennett (@alecbennett95) on Unsplash