Desert photoshoot photo by Gemma Young (@hey_gemgem) on Unsplash