Misty hills photo by Anthony Ingram (@anthonysingram) on Unsplash