Rye photo by Anna Plaskovitskaya (@annaplask) on Unsplash