Hell Valley photo by Akimitsu Kikuchi (@rightscrew) on Unsplash