Bavarian sea photo by Vik Vik (@shamaim) on Unsplash