Rain photo by Ilya Yakover (@ilyayakover) on Unsplash