March flake photo by Alexandre Tsuchiya (@treakj) on Unsplash