Empty Railroad Tracks photo by Kholodnitskiy Maksim (@kholodnitskiymaksim) on Unsplash