Kelly Slater in B&W photo by Vittorio Sommella (@vskillz) on Unsplash