The frozen leases photo by Tim Mandelartz (@mandelartz) on Unsplash