Busy Yalta beach photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash