The snowmotor photo by Jiajing Huang (@huangdaodao) on Unsplash