A rural boy from bengal(basirhat) photo by Avik Saha (@aviksaha) on Unsplash