Snowy day in Amsterdam photo by Jeff Golenski (@jeffgolenski) on Unsplash