Triforce photo by Eduardo Freitas (@dufret) on Unsplash