Waiting on the Platform photo by MontyLov (@montylov) on Unsplash