Green zebra tomato photo by Erwan Hesry (@erwanhesry) on Unsplash