Bixby Bridge photo by Dave Lastovskiy (@dlasto) on Unsplash