I am alone photo by Debasish Gourav (@dhgv) on Unsplash