Going Up? photo by Scott Szarapka (@szarapka) on Unsplash