Christmas Day photo by Izzy Gerosa (@izzygerosa) on Unsplash