Split stars photo by Amy Mitman (@amyissophia) on Unsplash