Two Balloons photo by Jeffrey Varkonyi (@varkonyidigital) on Unsplash