Butterfly on nettle photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash