White flowers in dark photo by Kelly Sikkema (@kellysikkema) on Unsplash