Elegant saxophone player photo by Zachary Nelson (@zacharytnelson) on Unsplash