A hundred keystrokes photo by Umar Bajwa (@umarbajwa) on Unsplash