Pink Hydrangea photo by Benigno Hoyuela (@benignohoyuela) on Unsplash