Modern skyscraper photo by Tom Skarbek-Wazynski (@wazynski) on Unsplash