Footsteps in the Sand photo by Olga Stalska (@stalskaya) on Unsplash