Moment by the Mist photo by myshko (@heymyshko) on Unsplash