Sitting on skyscraper roof photo by Denys Nevozhai (@dnevozhai) on Unsplash