Vasa photo by Tobias Macha (@shintobi) on Unsplash