Museum ramp photo by Steven Spassov (@stevenspassov) on Unsplash