Muddy floodplains photo by Joshua Gresham (@hammy) on Unsplash