Advertisement neons in Kyoto photo by Ilya Ilyukhin (@ilyailyukhin) on Unsplash