Norwich library in lights photo by vishnu kaparthi (@murthyk) on Unsplash