Rabat. Morocco photo by Alex Vasey (@avase) on Unsplash