Flat White, please photo by Nina Strehl (@ninastrehl) on Unsplash